Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

BIÊN NIÊN SỬ THĂNG LONG – HÀ NỘI / DANH NHÂN THĂNG LONG ĐỜI NHÀ LÍ MỘT TẤM LÒNG KIÊN TRUNG VÀ CHÍNH TRỰC: TÔ HIẾN THÀNH/ Nhà giáo NGUYỄN XUÂN TƯ


BIÊN NIÊN SỬ
THĂNG LONG – HÀ NỘI
DANH NHÂN THĂNG LONG ĐỜI NHÀ LÍ
MỘT TẤM LÒNG KIÊN TRUNG VÀ CHÍNH TRỰC:
TÔ HIẾN THÀNH
Nhà giáo NGUYỄN XUÂN TƯ  

Triều đại nhà Lí có nhiều vị đại thần trung nghĩa và có tài thao lược: Đời vua Lí Nhân Tông (1072-1197) có thái sư Lí Đạo Thành và danh tướng Lí Thường Kiệt hết lòng lo việc nước, đánh tan quân xâm lược của nhà Tống và nước Chiêm Thành, làm cho đất nước được thái bình thịnh trị. Đời sau có Thái úy Tô Hiến Thành cũng là một bậc đại công thần, nổi tiếng về tấm lòng trung kiên và chính trực trong cả cuộc đời giúp vua trị nước.

Tô Hiến Thành
(?-1179) làm quan trải qua hai đời vua: Lí Anh Tông (1138-1175) và Lí Cao Tông (1175-1210).
Vua Lí Anh Tông lên ngôi khi mới có 3 tuổi, Lê Thái hậu cầm quyền nhiếp chính, tin dùng gian thần, nhưng trong triều lúc đó có quan Thái úy Tô Hiến Thành, hết lòng lo việc nước, có uy tín r6at1 lớn, nên bọn gian thần không dám làm đều bất chính. Tô Hiến Thành lập được nhiều công lớn như: bắt được giặc Thân Lợi, phá được được giặc Ngưu Hống và dẹp yên giặc Lào. Thái úy Tô Hiến Thành là vị vô tướng có tài dùng binh: luyện tập binh sĩ rất có kỉ cương và tinh thông võ nghệ, lại biết chọn những người ưu tú trong quân lực để làm tướng hiệu. Là võ tướng nhưng Tô Hiến Thành rất chăm việc văn, có công khai hóa việc học hành. Đó là một vị đại thần tài kiêm văn võ. Nhờ tài thao lược của Tô Hiến Thành nên đời vua Lí Anh Tông, nước Đại Việt nổi bề thanh thế. Tô Hiến Thành được phong làm Thái phó Bình chương Quân quốc trọng sự và gia phong vương tước.
Năm 1175, Anh Tông mất, Thái tử Long Cán lên nối ngôi khi chưa đầy 3 tuổi, tức là vua Lí Cao Tông. Tô Hiến Thành một lòng tôn phò ấu chúa. Lúc bấy giờ bà Chiêu Linh Thái hậu (mẹ của Thái tử Long Xưởng bị phế truất) muốn lập con mình lên làm vua đã đem vàng bạc lo lót cho phu nhân của quan Thái phó nhưng Tô Hiến Thành nhất quyết không chịu, cứ vẫn một lòng trung thành thực hiện lời ủy thác của tiên vương.
Khi Tô Hiến Thành bị bệnh nặng, ông có ý tìm người thay mình để giúp vua trị nước. Bấy giờ có quan Tham chi Chính sự Võ Tán Đường ngày đêm chầu chực hầu hạ, có ý muốn được ông cử mình lên thay. Bà Hoàng Thái hậu (mẹ của vua Cao Tông) đến thăm, hỏi sau này ai có thể thay được ông, ông tâu rằng có quan Gián nghị Đại phu Trần Trung Tá. Bà Hoàng Thái hậu ngạc nhiên hỏi rằng:
-Sao không cử Tham tri Võ Tán Đường?
Ông bình tĩnh tâu rằng:
=Thưa Hoàng Thái hậu, nếu ngài hỏi người hầu hạ thi tôi xin cử quan Tham tri Võ Tán Đường, nhưng ngài hỏi người giúp nước thì tôi xin cử quan Đại phu Trần Trung Tá.
Bà Hoàng Thái hậu thấy Tô Hiến Thành trả lời như vậy, chắc có phần nào hiểu được tấm lòng trung kiên và chính trực của một vị đại thần đã trọn một đời vì nước vì dân mà phụng sự.
Sau đó ít lâu, Tô Hiến Thành mất (1179). Khi ấy vua Lí Cao Tông vẫn còn thơ ấu. Triều đình không nghe lời ông dặn lại, liền cử quan phụ chính khác. Từ đó, triều đại nhà Lí suy vi và dần dần ta rã.
Tô Hiến Thành có công rất lớn đối với đất nước, là một người có tài thao lược rất nổi tiếng. Người đời sau thường ví ông với Khổng Minh Gia Cát Lượng đời Tam Quốc của nước Tầu.

/ Còn tiếp/
BIÊN NIÊN SỬ THĂNG LONG – HÀ NỘI
Tác giả gửi bài/ vandanbnn gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét