Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Mỗi Ngày Một SưuTầm Cười/ 4 Không04 KHÔNG

Không nghe, không thấy, không làm
Không nhìn, chỉ giỏi ăn tham nhất làng
Tượng này tặng một số quan
Dân nuôi như lại bạo tàn với dân

Trương Tuần
VANDANBNN st the trannhuong.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét