Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Mỗi Ngày Một Sư Tầm Cười/ TIẾNG MỸ LAI!Mỗi Ngày Một Sư Tầm Cười
TIẾNG MỸ LAI!


Hai vợ chồng cãi nhau:
- Sugar you you go, sugar me me go!
(Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
- You think you tasty?
(Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
- I love toilet you go go!
(Tôi yêu cầu cô đi đi)
- You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country !
(Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê)
- You onion summer three down seven up. No enough listen
(Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe !)


Mỗi Ngày Một Sưu Tầm Cười
VANDANBNN st/gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét