Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Chém Gió Muôn Mầu/ Bài 22. CÓ MỘT TÔ HOÀNG TIỂU THUYẾT


NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 22.

CÓ MỘT TÔ HOÀNG TIỂU THUYẾT

Chém Gió Muôn Mầu/ Bài 21. THƠ THẨN THƠ CÙNG BẰNG VIỆT


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 21.

THƠ THẨN THƠ CÙNG BẰNG VIỆT

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 20./THƠ ĐẸP BUỒN CỦA NGUYỄN THÁI SƠN


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 20.

THƠ ĐẸP BUỒN CỦA NGUYỄN THÁI SƠN

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 19. GỬI NHÀ THƠ LÊ DUY PHƯƠNG ĐÒ ĐƯA VỀ KHÚC “ĐIỀM ƠI!”


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015

Bài 19.

 
GỬI NHÀ THƠ LÊ DUY PHƯƠNG ĐÒ ĐƯA VỀ KHÚC “ĐIỀM ƠI!”


CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 18. Văn đơn thuốc THANG HOAN ĐỒNG


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 18. Văn đơn thuốc THANG HOAN ĐỒNG

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 17. VĂN ĐƠN THUỐC/ THANG NẠP ÂM


NGUYỄN NGUYÊN BẢY 
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015 
Bài 18. Văn đơn thuốc THANG NẠP ÂM

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 16. VĂN ĐƠN THUỐC/ THANG THIỂU YÊU


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 16.
Văn đơn thuốc THANG THIỂU YÊU

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 15. Cửu tụng tiễn Trần Hoài Dương

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 15. CỬU TỤNG TIỄN TRẦN HOÀI DƯƠNG

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 14. Tôi chém gió tôi

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 14.
Thơ Luận Dịch
TÔI CHÉM GIÓ TÔI

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 13. Thơ Luận Dịch BẢY BÀI THƠ CON CÓC

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 13.
Thơ Luận Dịch
BẢY BÀI THƠ CON CÓC


Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 12. THƠ ĐÍNH KÈM ĐÒ ĐƯA: THANH MINH

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn


Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 12.
THƠ ĐÍNH KÈM ĐÒ ĐƯA: THANH MINH

Tùy Văn

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 11. DUYỆT BINH TRÊN BIỂN

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU

Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 11.
DUYỆT BINH TRÊN BIỂN

Tùy Văn

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 10/Vừa Đi Vừa Chép Trung Hoa

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn


Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 10.
Vừa Đi Vừa Chép Trung Hoa
Tùy Văn

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 9. SÀI GÒN TÔI ƠI, HAI KHÚC..

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 9.
SÀI GÒN TÔI ƠI, HAI KHÚC..
Tùy Văn

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 8. MỘT MÌNH..

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015
Bài 8.
MỘT MÌNH..
Tùy Văn
 

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 7. THƠ GẶP GỠ THƠ

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015

Bài 7. THƠ GẶP GỠ THƠ
Tùy Văn

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 6. NGÀY BỐN MÙA

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015

Bài 6. NGÀY BỐN MÙA

Tùy Văn

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 5 . CHÉP CHỚP QUÊ HƯƠNGNGUYỄN NGUYÊN BẢ
Y

CHÉM
GIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn
Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015

Bài 5 . CHÉP CHỚP QUÊ HƯƠNG
Tùy văn
Đêm trắng/ Nghĩa bóng trắng như tờ giấy./ Thổi chữ vào giấy/ Thổi chay/ Không ra văn vần, không ra văn xuối/ Chỉ thấy chữ múa/ chữ hát/ chữ hôn/chữ làm tình/chữ gục đầu/chữ khóc../ Hello những chữ  là chữ..

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

CHÉM GIÓ MUÔN MẦU/ Bài 4/ Chữ Mẹ Chữ Thầy

NGUYỄN NGUYÊN BẢY
CHÉMGIÓMUÔNMẦU
Văn ngắn/ nxb hội nhà văn

Sách dày 240 trang, khổ 20x20, bìa carton in 4 mầu, giấy Ford indo trắng, gồm tập hợp 33 bài chém gió xanh/đỏ/tím/ vàng của bút nhân Nguyễn Nguyên Bảy, chủ trang vandan BNN, đã..đã có mặt tại gia, và sẽ là món quà nhỏ/ thân/yêu tặng bầu bạn trước thềm Tết năm Mùi Ất..2015

Bài 4. CHỮ MẸ CHỮ THẦY
Tùy Văn

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ Lời thưa và 99 câu thơ

tho ban tho
NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

 
THƠ BẠN THƠ.4

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT

tho ban tho


NHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT

1. Phùng Khắc Bắc / 21
2. Hoàng Cầm/ 23
3. Quang Dũng/ 33
4. Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu / 39

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT (tiếp theo)

tho ban tho


NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT
9. Đào Phương/ 52
10. Bế Kiến Quốc/ 54
11/ Thái Ngọc San/ 56
12/ Lưu Quang Vũ / 60

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT (tiếp theo)

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 THƠ BẠN THƠ.4

Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014


B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ M
ẤT
5. Thơ Phan Hồng Khánh/ 43
6. Vĩnh Mai /  46
7. Huỳnh Văn Nghệ/ 48
8. Thơ Tôn Phong/ 49

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Thơ Nguyễn Nguyên Bảy

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014


C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/Thơ Dã Phong Bình/ Trần Bương/ Bùi Hạnh Cẩn

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
 THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
2. Dã Phong Bình/ 80
3. Trần Bương/ 82
4. Bùi Hạnh Cẩn/ 83

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 8. Ngô Bảo Đài/ 9. Hoàng Tấn Đạt/ 11. Dương Xuân Định/

tho ban tho


NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

9. Ngô Bảo Đài/ 98
10. Hoàng Tấn Đạt/ 105
11. Dương Xuân Định/ 108

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 12. P.N.Thường Đoan/ 13. Trịnh Hoài Giang/ 14. Nguyễn Ngọc Hạnh.

tho ban tho


NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI


12. P.N.Thường Đoan/ 110
13. Trịnh Hoài Giang/ 112
14.Nguyễn Ngọc Hạnh/ 114

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 15. Tôn Nữ Ngọc Hoa 16.Nguyễn Trọng Hoan 17. Đỗ Hoàng

tho ban tho
NHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
15. Tôn Nữ Ngọc Hoa
16.Nguyễn Trọng Hoan
17. Đỗ Hoàng

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 18. Thi Hoàng 19. Phùng Văn Khai 20. Đỗ Văn Khoái

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
18. Thi Hoàng
19. Phùng Văn Khai
20. Đỗ Văn Khoái

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 21. Đỗ Trọng Khơi/ 22.Ngọc Khương/ 23. Bùi Nguyễn Trường Kiên/ 24. Nguyễn Ngọc Kiên.

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

21.Đỗ Trọng Khơi
22.Ngọc Khương
23. Bùi Nguyễn Trường Kiên
24. Nguyễn Ngọc Kiên

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 25. Văn Lạc 26. Trúc Linh Lan 27. Vũ Thúy lan 28. Tường Linh 29. Nguyễn Đăng Luận 30. Lê Hữu Lương.

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

25. Văn Lạc
26. Trúc Linh Lan
27. Vũ Thúy lan
28. Tường Linh
29. Nguyễn Đăng Luận
30. Lê Hữu Lương

Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 31. Ma Joan 32. Nguyễn Xuân Nha 33. Thế Nhân 34. Nguyễn Anh Nông 35. Phanxipăng 36. Diễm Phúc 37. Hồ Phi Phục

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ.4

Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014


C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

31. Ma Joan
32. Nguyễn Xuân Nha
33. Thế Nhân
34. Nguyễn Anh Nông
35. Phanxipăng
36. Diễm Phúc
37. Hồ Phi Phục


Mời cùng tôn vinh/ Thơ Bạn Thơ 4/ B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ 39. Hữu Phước 40. Ta Phương 41. Trần Huy Minh Phượng 42. Võ Quê 43. Nguyễn Bắc Sơn 44. Đào Thái Sơn 45. Nguyễn Thiên Sơn

tho ban tho

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy

(Chủ biên)
THƠ BẠN THƠ.4
Sách dày 320 trang, khổ 20x20, bìa cứng, gồm tập hợp thơ của 10 nhà thơ đã mất và 79 nhà thơ đương thời, do Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ trương, NXB Hội Nhà Văn ấn hành, lưu chiểu 12.2014

C. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

39. Hữu Phước
40. Ta Phương
41. Trần Huy Minh Phượng
42. Võ Quê
43. Nguyễn Bắc Sơn
44. Đào Thái Sơn
45. Nguyễn Thiên Sơn