Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Mời cùng tôn vinh sách Thơ Bạn Thơ 5/ Từ trang 1-24 theo sách in/ Phần Lời Thưa + Dư âm


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Từ 1-24 / Phần 1, Lời Thưa và Dư Âm

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 1-10


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 1-10

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 11-20


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 11-20

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 21-30


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 21-30

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 31-40


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 31-40

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 41-50


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 41-50

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 51-60


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 51-60

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 61-70


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 61-70

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 71-80


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 71-80

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 81-90


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 81-90

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / Lục Bát Trăm nhà 91-99


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
Phần LỤC BÁT TRĂM NHÀ 91-99

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / 384 CÂU THƠ HAY (1-50)


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
  384 CÂU THƠ HAY (1-50)

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / 384 CÂU THƠ HAY (51-100)


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
  384 CÂU THƠ HAY (51-100)

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / 384 CÂU THƠ HAY (101-150)

Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
  384 CÂU THƠ HAY (101-150)


Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / 384 CÂU THƠ HAY (151--200)

Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
  384 CÂU THƠ HAY (151-200)

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / 384 CÂU THƠ HAY (201-250)


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
  384 CÂU THƠ HAY (201-250)Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / 384 CÂU THƠ HAY (251-300)


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
384 CÂU THƠ HAY (251-300)

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / 384 CÂU THƠ HAY (301-384)


Mời cùng tôn vinh sách THƠ BẠN THƠ 5
384 CÂU THƠ HAY (301-384)

Quan tâm đến thơ xin đừng bỏ qua/ Marcel Reich-Ranicki, Một lời biện hộ cho thơ


Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ NGƯỜI THƠ ĐÃ MẤT

/14 tác giả xếp theo ABC/


/1. Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Đình Ảnh/ 3. Thúy Bắc/ 4. Vũ Cao/ 5. Hồ Dzếnh / 6. Cẩm Giang/ 7. J.Leiba/ 8. Phan Khôi/ 9. Mạnh Lê/ 10. Thế Lữ/ 11. Thảo Phương/ 12. Nguyên Sa/ 13. Nguyễn Bắc Sơn/ 14. Chế Lan Viên/

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜ/ Vần A,B

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
 

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần C,D

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN


THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
 

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần C,D

THƠ BẠN THƠ 5 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI Vần H

NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
 

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Vần H

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần KNHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

/40 tác giả xếp theo ABC/


/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Vần K

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần L,M,NNHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Vần L,M,N

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần P
NHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Vần P

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần SNHIỀU TÁC GIẢ

Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Vần S

Sách thơ/ THƠ BẠN THƠ 5 / THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Vần T,U,V (Hết)NHIỀU TÁC GIẢ
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy (Chủ biên)

THƠ BẠN THƠ, 5

NXB HỘI NHÀ VĂN

THƠ BẠN THƠ, 5

THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Hà Ngọc Anh/ 2. Nguyễn Kim Anh/ 3. AWA / 4. Lâm Bằng/ 5. Đỗ Thị Thanh Bình / 6. Lê Minh Chánh/ 7. Nguyễn Mạnh Chu/ 8. Nguyễn Duy/ 9. Nguyễn Thị Hồng Hà/ 10. Nguyễn Phan Hách/ 11. Trần Trung Hiếu/ 12. Phước Hiếu/ 13. Hoàng Thanh Hương/ 14. Nông Quang Khiêm/ 15. Trần Đăng Khoa/ 16. Nguyễn Trung Kiên/ 17. Huỳnh Thúy Kiều/ 18. Đào Phong Lan/ 19. Mai Văn Lạng/ 20. Du Tử Lê/ 21. Kha Tiệm Ly/ 22. Lữ Thị Mai/ 23. Vi Ánh Ngọc/ 24. Nguyễn Đình Nguộc/ 25. Vân Phi/ 26. Nguyễn Ngọc Phú/ 27. Đoàn Minh Phương/ 28. Đỗ Doãn Phương/ 29. Hằng Phương/ 30. Hiền Phương/ 31. Nguyễn Hải Phương/ 32. Nguyễn Uyên Phương/ 33. Nguyễn Giang san/ 34. Hàm Sơn/ 35. Nguyễn Đăng Thanh/ 36. Phạm Thiên Thư/ 37. Hoàng Thúy/ 38. Trương Công Tưởng/ 39. Phương Uy/ 40. Ngô Thị Thanh Vân/

THƠ BẠN THƠ 5
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Vần T,U,V (Hết)

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Phong thủy cho xe hơi Tạp chí Esquire/ Bài NNB

Phong thủy cho xe hơi
Tạp chí Esquire/ Bài NNB

“Nên chọn ô tô màu nào thì hợp tuổi, hợp mệnh, giúp làm ăn hanh thông, may mắn?”, đó là thắc mắc thường xuyên của chủ nhân những chiếc bốn bánh quan tâm đến phong thủy

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Thơ KHÁNH NGUYỄN/ Nguyễn Đăng Luận gtThơ KHÁNH NGUYỄN/
                             Nguyễn Đăng Luận gt
                                    

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ HOA TÓC

Kết quả hình ảnh cho hÌNH ẢNH HOA LAU, CÂY LAU

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY


HOA TÓC


Xin tóc chầm chậm nở hoa

Thời xanh bạc trắng đòi ta bồi thường
Tóc cười dỗ nắng hoàng hôn
Làm sao nhuộm được mất còn về xanh?

Sài Gòn, 7.2015
Thơ NNB

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY / TRƯỚC MỘ ĐẠM TIÊN

Kết quả hình ảnh cho hÌNH ẢNH NHANG KHÓI

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY


TRƯỚC MỘ ĐẠM TIÊN


Nàng xè xè nằm nghe nhang khói

Mát lòng lời thương xót Đạm Tiên
Tội nghiệp mộ lăng xây chìm nổi
Vong giật thót hồn trước biến thiên..

Sai gòn, 7.2015
Thơ BNN

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Vế tập thơ 99 khúc tặng Liên

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh hoa co lau

ĐẶC SẢN NGUYỄN NGUYÊN BẢY

NHỮNG CÂU THƠ HAY, ĐẸP VÀ SANG TRỌNG
TRONG “99 KHÚC TẶNG LIÊN”


Phùng Thành Chủng


Đọc tập thơ “99 khúc tặng Liên” của nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy (NXB Văn học - Hà Nội, 2012), tôi cảm nhận được một người thơ khác, một giọng thơ khác bằng vào những câu thơ hay, đẹp và sang trọng. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với tôi, bởi điều đó còn tùy thuộc vào “gu” thẩm mỹ và “kênh” văn hóa mỗi người và đó là quyền của bạn, song tôi có thể đoan chắc một điều: Những câu thơ trong “99 khúc tặng Liên” mà tôi dẫn ra dưới đây đúng là đặc sản Nguyễn Nguyên Bảy (vì chất giọng riêng chỉ có thể có ở Nguyễn Nguyên Bảy và chỉ có Nguyễn Nguyên Bảy mới viết như thế) là điều mà bạn không thể phủ nhận:

Đọc 99 Khúc Tặng Liên/ Thơ Nguyễn Nguyên Bảy


99 KH
ÚC YÊU THƯƠNG
 
(Đọc 99 Khúc Tặng Liên/ Thơ Nguyễn Nguyên Bảy)
Hoàng Việt Hằng

Chẳng thà về ở ẩn với thơ/ Nguyễn Nguyên Bẩy đã từng viết như vậy, nhưng mới đây anh vừa ra mắt bạn đọc  99 khúc thơ tình tặng Liên (nhà xuất bản Văn Học năm 2012). Thơ anh đầy ắp tình nghĩa quê hương, da diết với mùa đông Hà Nội, nóng bỏng  mùa hè yêu thương và nhân ái với một  nửa của mình. Nhà thơ Lý Phương Liên, người đã cùng anh/ trả hết sướng vui nạn ách/chuyền tay chữ hát xuống thuyền. Người mà /anh ôm em đầy một ngực. Tác giả đã chan cả đau khổ  vào thi ca, tình nghĩa vợ chồng, chan vào nhân gian  những câu thơ đắm đuối vì con người.